Dyplomy i osiągnięcia

Wielokrotnie brałem czynny udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych w tym: w ogólnopolskiej konferencji pt. „Umowy  nienazwane jako źródło zobowiązań w XXI wieku” podczas której wygłosiłem referat pt. „Konstrukcja węzła obligacyjnego w umowach nienazwanych prawa energetycznego – charakterystyka umowy kompleksowej właściwej i niewłaściwej” na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku”, w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Szkoda niejedno ma oblicze” podczas której wygłosiłem referat pt. „Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu nielegalnego poboru energii” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Umowy w prawie cywilnym” podczas której wygłosiłem referat pt. „Stosunki zobowiązaniowe w umowach nienazwanych prawa energetycznego – umowie kompleksowej właściwej i niewłaściwej” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu” podczas której wygłosiłem referat pt. „Smart metering jako wyzwanie krajowej i unijnej polityki energetycznej” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W swoim dorobku naukowym posiadam ponadto publikację ( artykuł naukowy mojego autorstwa) pt. „Odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych za szkody wynikłe z przerw w dostawach energii” opublikowany w kwartalniku naukowym pt. „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe, nr 2 (19)/2019, str. 61-80 oraz publikację ( artykuł naukowy mojego autorstwa) pt. „Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu nielegalnego poboru energii” opublikowany w miesięczniku Przegląd Prawa Publicznego”, nr 11 (164)/2020.

Pracę magisterską obroniłem z dziedziny publicznego prawa gospodarczego na ocenę bardzo dobrą, sporządzając ją pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Walaszek-Pyzioł, a w kręgu moich zainteresowań jest przede wszystkim prawo energetyczne. Temat mojej pracy magisterskiej pt. „System odszkodowań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa energetycznego”, koncentrował się na różnych aspektach odszkodowań należnych przedsiębiorstwu energetycznemu od odbiorcy ( z tytułu np. nielegalnego poboru energii ) bądź z drugiej strony należnych podmiotowi zewnętrznemu od przedsiębiorstwa energetycznego w związku z prowadzoną przez niego działalnością ( z tytułu np. przerw w dostawach energii ). Obecnie pracuję nad rozprawą doktorską z zakresu prawa energetycznego pt. „Nielegalny pobór energii w świetle polityki energetycznej państwa – problematyka prawna” która jest już na zaawansowanym etapie.